Skip to content

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
van Ooijen Tuinen
Europaweg 1a
7131 JC Lichtenvoorde

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 08026419.


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door de vennootschap onder firma van Ooijen Tuinen, gevestigd te Lichtenvoorde, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van van Ooijen Tuinen haar algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van van Ooijen Tuinen haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door van Ooijen Tuinen of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door de firma schriftelijk zijn bevestigd.
2-3 Een samengestelde prijsopgave verplicht van Ooijen Tuinen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3 Overeenkomst

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor van Ooijen Tuinen door haar schriftelijke / mondelinge bevestiging.
3-2 Elke met van Ooijen Tuinen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door van Ooijen Tuinen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.


Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4-1 Op alle door van Ooijen Tuinen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met van Ooijen Tuinen haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven van Ooijen Tuinen haar onvervreemdbaar eigendom en dienen op van Ooijen Tuinen haar eerste
verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van EUR 5.000,00 onverminderd van Ooijen Tuinen haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 5 Prijzen

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 6 Leveringstermijnen

6-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor van Ooijen Tuinen zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
6-2 Van Ooijen Tuinen staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde materialen en planten, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
6-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 7 Kwaliteit

7-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan van Ooijen Tuinen volstaan met de levering van normale handelskwaliteit.
7-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van of aan de door van Ooijen Tuinen doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 8 Annuleren

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door van Ooijen Tuinen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
8-2 Opdrachtgever zal eveneens aan van Ooijen Tuinen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht van Ooijen Tuinen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
8-3 Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt van Ooijen Tuinen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
8-4 Indien opdrachtgever planten of materialen zelf heeft aangekocht op het tuincentrum geldt in principe ‘koop is koop’. Artikelen kunnen na aankoop niet worden geruild en in geen geval wordt het aankoopbedrag teruggeven.


Artikel 9 Wijziging van de opdracht

9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
9-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan van Ooijen Tuinen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
9-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolge hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door van Ooijen Tuinen buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 10 Meer- en minderwerk

10-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
10-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
10-3 Door van Ooijen Tuinen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 11 Vervoer

De verzending geschiedt op wijze als door van Ooijen Tuinen aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 12 Uitvoerbaarheid van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit tengevolge van een aan van Ooijen Tuinen niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is dan heeft van Ooijen Tuinen het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan vinden.


Artikel 13 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van van Ooijen Tuinen binden van Ooijen Tuinen niet, voorzover ze door van Ooijen Tuinen niet schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever

14-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat van Ooijen Tuinen tijdig kan beschikken:
a. over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd,
b. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen,
c. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie,
d. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
14-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
14-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zicht heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor van Ooijen Tuinen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt van Ooijen Tuinen om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door van Ooijen Tuinen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 16 Oplevering

16-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop het werk compleet is uitgevoerd en van Ooijen Tuinen dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft meegedeeld.
16-2 Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.
16-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke van Ooijen Tuinen niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

17-1 Van Ooijen Tuinen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
17-2 Van Ooijen Tuinen is slechts aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede
aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van van Ooijen Tuinen of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
17-3 Van Ooijen Tuinen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 18 Reclame

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, van Ooijen Tuinen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen en deze per aangetekende post te versturen.
18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q oplevering van Ooijen Tuinen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18-3 Van Ooijen Tuinen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de opdrachtgever dus reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten, totdat van Ooijen Tuinen de klachten heeft onderzocht. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18-4 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld, De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
18-5 Indien de reclame naar het oordeel van van Ooijen Tuinen c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal van Ooijen Tuinen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Van Ooijen Tuinen is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.


Artikel 19 Garantie

19-1 Van Ooijen Tuinen garandeert het door haar uitgevoerde werk, voor wat betreft nieuwe aanleg van door van Ooijen Tuinen geleverde en verwerkte beplanting en zaden, gedurende één groeiseizoen bij normale winter of normale zomer en normaal onderhoud. De opdrachtgever komt dus geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar van Ooijen Tuinen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, droogte, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
19-2 Op door opdrachtgever zelf afgehaalde en verwerkte beplanting verstrekt van Ooijen Tuinen geen garantie.
19-3 Op bestratingwerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.
19-4 Indien de opdrachtgever aan geleverde planten of materialen wijzigingen heeft aangebracht, of wel deze niet op een normale wijze en voor een normaal doel heeft geplant of gebruikt, is van Ooijen Tuinen niet tot garantie verplicht.


Artikel 20 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar van Ooijen Tuinen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van van Ooijen Tuinen ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van van Ooijen Tuinen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor van Ooijen Tuinen overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Van Ooijen Tuinen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud

21-1 Zolang van Ooijen Tuinen geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van van Ooijen Tuinen
21-2 Van Ooijen Tuinen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal van Ooijen Tuinen ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft van Ooijen Tuinen eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die van Ooijen Tuinen op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 23 Betaling

23-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur vermeldt staat.
23-2 Van Ooijen Tuinen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke boeterente te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
23-3 Van Ooijen Tuinen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.


Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Zutphen, voor zover niet de kantonrechter bevoegd is.


Artikel 25 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.